Historie van de Winner  

klik >HIER< om naar de site van de winnershow te gaan

Op 1 april 1890 werd Cynophilia opgericht. Binnen 6 maanden daarna hield zij haar eerste tentoonstelling in Scheveningen.

Het volgende jaar, 1891, organiseerde Cynophilia er twee, de eerste in Amsterdam- het begin van wat later een lange reeks zou worden - en de tweede weer in Scheveningen. Het is uiteraard niet mogelijk al die tentoonstellingen op de voet te volgen.

Beperken wij ons tot de eerste 12 jaren van haar bestaan, dan zien wij dat Cynophilia 16 tentoonstellingen heeft gehouden en niet alleen in het westen: Amsterdam , Rotterdam, Den Haag, Scheveningen, maar ook in andere delen van het land: Nijmegen, Breda, Groningen en Maastricht.

Twee van die tentoonstellingen waren georganiseerd in combinatie met Nimrod. De jachtvereniging heeft ook in die jaren veel tentoonstellingsactiviteiten getoond en wel in o.a. Arnhem, Haarlem en Amsterdam.

Zo werd in die jaren door Cynophilia en Nimrod in het hele land de basis gelegd voor de hondententoonstellingen zoals wij die thans kennen, een basis waarop de later ontstane plaatselijke verenigingen hebben kunnen voortbouwen. Dat organiseren van hondententoonstellingen was intussen financieel geen aantrekkelijke zaak : toen Cynophilia 20 jaar bestond, in 1910, en zij haar 25ste tentoonstelling uitschreef, bleek zij op de eerste 24 een bedrag van ruim fl. 48.000 te hebben toegelegd.

Uit de volgende 35 jaar moet één punt worden aangestipt : de titel van Winner enzovoort kwam in 1926 tot stand. De tentoonstelling met de titel van Winner leverde in het eerste jaar een batig saldo op, maar overigens waren de financiële resultaten vaak negatief.

Toen Dr. J. Oskam, de secretaris van Cynophilia, tevens de secretaris-penningmeester van de Wereldtentoonstelling, bij het 60- jarig bestaan van Cynophilia een toespraak hield, deelde hij mede dat de 62 door de vereniging gehouden tentoonstellingen een tekort hadden opgeleverd van bijna fl. 85.000,--. Dit tekort was bestreden uit contributies en vrijwillige bijdragen van de leden.

Wij zijn dan in 1950 en hebben de eerste naoorlogse Winner, die van 1947, achter de rug. Die bracht ons een getal van 1367 honden. Heel mooi als men zich de benarde situatie van die jaren, met moeilijkheden onder anderen van voedsel en transport, weer voor de geest haalt. En wat ook heel bijzonder was: 25.000 bezoekers. Maar op zichzelf berustte deze Winner van 1947 op een inhaaleffect en stond zij daarmee op een getal honden dat niet gehandhaafd kon blijven. Dat aantal ging dan ook omlaag tot 750 in 1952. Dat wil zeggen nog niet eens 75% van de 1019 honden die Cynophilia had zien binnenkomen op de eerste tentoonstelling met de titel Winner uit 1926.

Na 1952 gaat het aantal dan geleidelijk omhoog. Het overtreft voor het eerst de grens van 4.500 in 1977 en doet dit verder nog in o.a. 1979, 1984, 1985 en 1987. Hierbij neemt het jaar 1985 echter een uitzonderingspositie in. In dat jaar werd in Nederland het wereldcongres van de Fédération Cynologique Internationale gehouden en ter ere daarvan werd een speciale Winnertentoonstelling uitgeschreven. Deze Wereld-Congreswinner leverder 10.194 inschrijvingen op.

De tentoonstelling in 1989, de honderdste van Cynophilia, kende 5.212 deelnemers. Voor een normale tentoonstelling, dus niet een zogenaamde Wereld- of Europa-Winner, is dit voor het vasteland uitzonderlijk hoog. De laatste jaren zijn de aantallen vrij stabiel. Waren ze tot Tussen ca. 4200 (2004=4236, 2006=4231 en 2011=4252) en 4880 deelnemers (2000=4887 en 2008=4819) uit vele landen; zowel uit Europa als daarbuiten. In 2002 is er geen Winner tentoonstelling georganiseerd. In dat jaar werd de Wereldtentoonstelling in Nederland gehouden waaraan ook de Winnertitel werd gekoppeld. Op deze tentoonstelling werden ruim 14.000 honden ingeschreven.

 

Met ingang van 2016 is de Winner overgegaan naar de Raad van Beheer. Gezien de historische waarde die Cynophilia aan deze prestigieuze show heeft meegegeven is afgesproken dat de naam Cynophilia blijvend verbonden wordt aan dit grootse kynologische evenement.